ATV-16B VHF Antenna (150-162 MHz) for use on Motorola / Vertex Standard VX-451, VX-454, VX-459, EVX-531

$14.85

ATV-16B VHF Antenna (150-162 MHz) for use on Motorola / Vertex Standard  VX-451, VX-454, VX-459, EVX-531